AQ3 - brugsvejledning
Mikrobiologisk vandrensning og algebekæmpelse i havebassiner med AQ-3 Vandrens og AQ-3 Plus Højsommer Ved mikrobiologisk vandrensning i havebassiner/damme er det vigtigt at følge visse grundregler, idet AQ-3 produkterne består af levende, frysetørrede mikroorganismer, enzymer og humussyre.
Det aktive stof består af store mængder mikroskopisk små organismer, der umiddelbart efter at være tilsat vandet, kræver ilt for at kunne leve. Dette bør man tage højde for, hvis der er fisk i bassinet, idet fisk jo også behøver ilt. Er bassinet ved behandlingens begyndelse tilsmudset med organisk affald og alger, vil der muligvis ikke være tilstrækkelig ilt i vandet, og dette vil såvel kunne medføre fiskedød og tilintetgørelse af mikroorganismerne (AQ-3). Derved vil behandlingen være uden virkning. Man må derfor holde øje med fiskene når man behandler vandet med AQ-3 Vandrens og AQ-3 Plus Højsommer. Hvis fiskene viser tegn på iltmangel, hvis de eksempelvis gisper efter luft i overfladen, skal vandet straks tilføres ilt. Dette gøres ved at sætte en kraftig springvandspumpe i gang eller benytte en elektrisk vandpumpe. Derudover kan man tilføre bassinet frisk vand fra en haveslange.
En kraftig algebestand indicerer, at vandets iltindhold er mindre end normalt samt at kvælstofindholdet er for højt, og da blade og andet organisk affald også bruger ilt til forrådnelsesprocessen er det af yderste vigtighed at sørge for tilførsel af ilt ved behandlingen med AQ-3.
Idet mikroorganismerne har overtaget rensningsprocessen og trives i vandet, vil vandkvaliteten forbedres. Vandet vil blive mere klart, dårlig lugt og alger vil forsvinde, og iltindholdet vil igen finde sit naturlige leje. Efterhånden som mikroberne fortærer fiskenes ekskrementer og eventuelle overskudsfoder, vil det give disse et sundere og bedre miljø at leve i. Derved vil fiskeyngelen få langt større chancer for at overleve, og de vil trives bedre og vokse hurtigere
AQ-3 Vandrens bekæmper på biologisk vis trådalger og andre store alger. Samtidig opløser og eliminerer det alger og forrådnende blade. Det gør slimet og plumret vand rent og klart.
AQ-3 midlerne er ugiftige for fisk og planter samt for dyr som drikker af vandet og for børn som leger i vandet. AQ-3 er udviklet af det amerikanske firma Super Absorbent Company Inc. Begge midler består af naturlige, frysetørrede mikrober, enzymer og huminosyre.
AQ-3 gavner vandets klima ved at reducere kvælstofindholdet. Samtidig udrydder midlets mikroorganismer algerne og borteliminere de døde alger samt anden organisk forurening. Midlets indhold af huminosyre vil forbedre vandets iltindhold, blødgøre det, sænke PH-værdien og være medvirkende til at opnå den biologiske ligevægt.
Selv om bassinet er blevet behandlet med AQ-3 Vandrens i løber af foråret, vil der, når varmen for alvor sætter ind fra midt juni, kunne forekomme angreb af uhyre små alger, og kan ikke altid elimineres af mikroberne i AQ-3 Vandrens. Man bør derfor benytte specialmiddelet AQ-3 Plus Højsommer. Selvom AQ-3 Plus Højsommer virker bedre mod de små alger i det grønne vand kan det ikke erstatte AQ-3 Vandrens, for dette virker langt bedre mod store alger og trådalger. Vi vil derfor foreslå, at man i marts, april og maj benytter AQ-3 Vandrens og i juni, juli og august AQ-3 Plus Højsommer. Dosering og brug er ens for begge midler.
Da AQ-3 er et biologisk algemiddel, vil virkningen ikke indtræde så hurtigt som ved kemisk algebekæmpelse, men først i løbet af tre til fire uger. Vandets brunlige farve, som skyldes garvesyren fra forrådnende blade og nåle, vil også forsvinde, selv om dette dog tager nogen længere tid. Til gengæld opnås fordele, som en kemisk behandling ikke giver:1) En 100% ugiftig og miljøvenlig algebekæmpelse. 2) En væsentlig længere virkning. 3) Eliminering af døde alger og andet organisk affald.


Dosering:
Æskens indhold (2 gram) rækker til bassiner i størrelsen 500 – 3000 liter. Behandlingen med AQ-3 Vandrens foretages bedst forebyggende, det vil sige i marts og april. AQ-3 Vandrens virker også effektivt i bassiner, hvor alger allerede er udviklet i maj, juni, juli, august og september.
Behandling med AQ-3 Plus Højsommer bør ske i de varme måneder fra midt i juni til sidst i augustmåned, og ganske specielt, når bassinvandet er blevet farvet grønt som ærtesuppe af millioner af alger. Inden behandlingen bør de største kolonier af trådalger fiskes ud af bassinet med et net. Den lille poses indhold, 2 gram aktivt stof, opløses i en 10 liter vandkande med lunken vand og bruses derefter ud over vandets overflade. AQ-3 midlerne kan næsten ikke overdosseres i et havebassin.

Konklusion:

  1. Hvis bassinet indholdet fisk, skal man sikre sig at have en springvandspumpe, luftpumpe eller vandslange klar til at tilføre vandet ilt, hvis der skulle opstå iltmangel i bassinet.
  2. Forebyggende algebekæmpelse bør ske fra marts til først i maj, og udelukkende med midlet AQ-3 Vandrens.
  3. Bekæmpelse af trådalger og andre store alger bør, uanset tidspunkt, fortrinsvis ske med AQ-3 Vandrens.
  4. Bekæmpelse af alger, og specielt de millioner af små alger, som i højsommer månederne danner ”grønt vand” i bassinerne, bør altid ske med AQ-3 Plus Højsommer.

Hvad er årsagen, hvis AQ-3 ikke virker efter hensigten
AQ-3 er med godt resultat testet af konsulent Helge Petersen ved de danske Haveselskaber og har derudover fået en lang række begejstrede anbefalinger fra haveejere, som har benyttet det.
I modsætning til kemiske midler, som simpelthen forgifter vandet så stærkt, at algerne ikke kan trives i det, virker AQ-3 rent biologisk. Det tilfører bassinvandet levende organismer som, efter at have formeret sig, kaster sig over alger og forrådnede plantedele og nedbryder disse. I ganske enkelte tilfælde svigter de små organismer formering dog, med det resultat til følge, at kun en ringe eller slet ingen virkning ses.
Er der i måneden før eller efter behandlingen med AQ-3 Vandrens tilført bassinvandet kemikalier, for eksempel kemiske algemidler, PH Sænkende midler, bakterie dræbende midler, midler med klor og tungmetaller eller gødninger, så kan disse have dræbt mikroberne i AQ-3 og dermed gjort midlet virkningsløst. Tilsættes AQ-3 Vandrens til nystartede bassiner, som lige er fyldt op med vand fra hanen, kan dettes eventuelle indhold af klor, halogener og tungmetaller også dræbe mikroberne. Endvidere vil benyttelse ar et aggregat, som bestråler bassinvandet med ultraviolet lys, muligvis også kunne skade de små mikrober.

Importør:
 
Bundtrade Aps
Sorgenfri Torv 4
2830 Virum
(+45) 60 66 76 26

 

Bundtrade ApS | Sorgenfri Torv 4 | 2830 Virum - DK | Tlf.nr.: (+45) 60 66 76 26 | post@bundtrade.dk